O projekcie

Projekt "MatFizChem"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T163/18

Okres realizacji 1.02.2019 -31.12.2022

Cel szczegółowy PO WER: Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu: Podnoszenie kompetencji z zakresu nauk ścisłych (np. matematyki, informatyki, fizyki, chemii) pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.

Opis projektu:

Działania prowadzone w projekcie na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej, przyczynią się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa takich jak kompetencje:
• z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• matematyczno-przyrodnicze,
• krytycznego myślenia,
• umiejętność uczenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów.

W celu stymulowania intelektualnego i społecznego rozwoju uczestników projektu, doskonalenia ww. kompetencji zostaną wykorzystane różne formy wsparcia:
• interdyscyplinarne wyjazdowe warsztaty wakacyjne,
• kursy przygotowujące do olimpiad i konkursów,
• indywidualne praktyki laboratoryjne,
• chemiczne staże badawcze,
• warsztaty chemiczne i informatyczne,
• komiksy matematyczne.

Zastosowanie atrakcyjnej formy nauczania, będzie czynnikiem zmniejszającym ciągle istniejącą niechęć do przedmiotów ścisłych oraz rozbudzającym ciekawość poznawczą uczniów. Inspirując do twórczego poszukiwania rozwiązań, pokazując ciekawe problemy i tematy, zapraszając do laboratoriów, chcemy zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi studiami na kierunkach matematycznych, technicznych, fizycznych i chemicznych.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich oraz podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.


Koordynator projektu

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz,

Wartość projektu: 5 215 756,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 059 206,00 zł